През далечната 1884г. братята Прош.


През далечната 1884г. братята Прошек построяват чешката пивоварна “Прошек” в гр. София.

Братята започват пивоварна­та си дейност с малко предприя­тие в Княжево — т.нар. работилница за пиво към мелницата на Дими­тър Шишков — създадена в периода 1881—82 от Богдан Прошек в приземието на сградата. По същото време братята купуват парцел в София и построяват изба, в която съхраняват произведеното в Княжево пиво.
Избата е наречена „Дълбок зимник“ и към нея е построен станалият любим на старите со­фиянци ресторант–градина, в кой­то се е сервирало прочутото Про­шеково пиво.
През 1881 година на ул. „Сан Стефано“ 22 започва строеж­ът на една от най–модерните бирени фабрика на Балканите.
През 1884 г. фабриката отваря врати. Веднага след откриването си Про­шековата пивоварна получава най–високото признание за качество, като става придворен доставчик.

-----------------------
Did you know that...
Back in 1884, the Pro?ek brothers built a Czech brewery called "Pro?ek" in Sofia.
The brothers began their brewing activity with a little enterprise in Knyazhevo - the so-called beer workshop at Dimitar Shishkov's mill - created in the period 1881-82 by Bogdan Pro?ek in the building's ground floor. At the same time, the brothers bought a plot in Sofia and built a cellar in which they stored the beer produced in Knyazhevo.
The cellar was called "Deep cellar" as in the same building was built a garden-restaurant, which has served the famous Pro?ek beer and became a favourite of the old sofianites.
???? In 1881, on 22 San Stefano Street began the construction of one of the most modern beer factories in the Balkans.
???? In 1884, the factory opened its doors. Immediately after its opening, the Pro?ek brewery